Udi Orayin

Udiğoy icmağoy kalorox

Georgi Keçaari ( 1991 - 2006) "Orayin" kalo

Georgi Keçari 1930- cu ildə Nij aize nanaxune be. 1938 - 1946 -ci usenxosta Nic kəndinin 1 saylı işkolane kalbe. 1946 - 1952 -ci usenxosta Azərbaycan Dövlət Universitetinin şərqşünaslıq fakultəsini kalbe. 1952 - 1957 - ci usenxosta Mıxlıqovaq aiz işkolin direktore əşbe. 1952-ci usenaxun Nic 1 saylı işkola müəllim sal müdiri köməkçine əşbe. 1991-ci usenasta Udi Milli Mədəniyyət Mərkəzi "Orayin" ne yaratmişe. 1995-ci usenasta "Nana Oçal" kirk udin muzen çape be. 2001 -ci usenasta "Orayin" kirk kala tirajen çape be. 2003 -cu usenasta "Buruxmux" , "Udiğoy ənənəvi laşkoy məclisxo" , "Udiğoy ənənəvi yas məclisxo" , "Yaddaşxo yəşəinşalarux" "Şunurok" urusin muzen sal "Udi nağılxo sal axşumkala əşrux" kirklux çape be. 2004-cuusenasta Udin Muz1, 2, 3 -cu sinifxoynak dərsliklər çape be. Georgi Keçaari kele usenxo "Bibliya"na udin muza firustunane əşbe. 08. sentyabr 2006 - ci usenasta purene. Udiğoy xalqının şair "Kala Gərəmzux" ne ocalaxese.

20.01.2018

Webmaster: Sevinc Mahmudova


Danakari Oleq Yeğişi (2006 -ci) usenaxun "Orayin" ni kalo

Danakari Oleq Yeğişi 19 iyul 1959 -ci usenaxsta Nije aize nanaxune be. 1961 - 1972 -ci usenxosta Nij 1 nömrəli işkolane kalbe. 1974 - 1976 -ci usenxosta ərgerluğane be. 1982 - ci usenasta S. M. Kirov siya ADU - ti cografiya fakultinane çərke. İz əməyi fealiyətə Nij 1 nömrəli işkola cografin müəlim kinəke burke. 1983 - 1999 -ci usenasta lenin siya sovkaza komsamol təşkilatı katib, partiya təşkilatı katib sal sovkazi kalatoğay kaməkci. 1999 - 2014 -ci usenaxosta Norvec Humanitar Təşkilata sa hema lahin kalone be. 2007 -ci usenaxun Udi Mədəniyət Mərkəzi "Orayin" kalone. Laşkoy bene 2 əyil sal 3 nəvətuxpu.


Danakari Riçard Arami Valqograd "Nij" mərkəzi kalo

Danakari Riçard Arami 14 iyul 1956-ci usenasta Qəbəlin rayoni Nije aizene ananxun be. 1963-1973-ci usenxosta Nije 2 nömrəli işkolane kalbe. 1973-1977-ci usenxosta APİ-in Muz sal Ədəbiyyat fakültinane kalbe. 1982-1988-ci usenxosta Ural Dövlət Universiteti Filosofiya sal filosofin məlimluğ fakultinene kalbe. 1977-1978-ci usenxosta Qəblə şəhəri 2 nömrəlu işkolane müəlim kinək əşbe. 1978-1979-ci usenxosta əskərluğane be. 1980-1984-ci usenxosta Qəbələ rayonu Mirzəbəli aize urusin muz sal ədəbiyyati məlim kine əşebe. 1984-1989-ci usenxxosta Mingəceviri "Əməyi şöhrət" qazatena əşbe. 1990-ci usenaxun Urusiyati Volqagrad şəhərəni yəşəişebsa. 1996-ci usenasta Filosofiya elmxoy namizəde. 1990 -2009-ci usenxosta Volqagrad Aize Təsərufat Universeta məlimime əşbe. 2007-ci usenaxun filosofiya elmxoy doktore. 2009-ci usenaxun Volqagrad Dövlət Universeta məlim kinəke əşbsa. Feal ictimai əşirxone əşbsa. Udiğoy Volqagrad Cəmiyyət "Nij" e kalone. İctimai Sovet Milətxoy sal Kazakxoy üzrə Volqagradi Komiteti üzve. Məsləhətci Komitetçine Soveti mədəniyyət üzrə Volqagradi. Sa hema girgirxoy sal elmi managrafiğoy samepe. Laşkoy bene 2 əyil sal 1 nəvətuğpu. Danakari Liliyay bavane.


Dinkilişi Oleq(Onek) Sverlovsk Udi Mərkəzi kalo

07 iyul 1957-ci usenasta Nijene nanaxune be. Nij 2 nömrəli işkolane çərke. 1975-1980-ci usenxosta Sverlovsk Aiz Təsərufat Universetane injirerluğe kalepe. 1980-1981- ci usenxosta Sverlovskane əşbe. 1981-ci usenasta iz aizene kaybe. Nije Savxoza 2 usen zootexnike əşbe. Oşa iz kala davam seynak Sverlovskane kaybe. SPM-ni Maksizm sal Lenizm fakultinane kalpe. Kala çərkitoxun oşa Sverlovsk Fi- Şampan zavodane əşbe. Sverlovsk Udi Mərkəzə kaykaltoxun soğone be. "Orayin" qazetane çevke. Sverlovska sa hema dükəntuxpu. Laşkoy bene 2 xuyar, 1 ğar 6 nəvətuxpu.


Robert Mobili Alban - Udi - Xristian İcmin kalo

20 avqust 1954-ci usenasta Qəbələ rayonu Nije aize məlim ailenene nanaxune be. 1971-ci usenasta Nije işkol çərki. ADU-na Geologiya- Geografiya fakultinane base hateyanane çərke. 1989-ci usenaxun ADU-na (BDU) əşebsa. 2003 -ci usenaxun Alban Udi Xristian İcmin kalone. Dünyane kele ölkeğosta Elmi- pratkiki konfransxo çıxışebe. Azərbaycane Prezidendi tərəfəxun "Şöhrət" ordene tadese. "Elmi- İctimai Əşrux" sal "Udi -Azərbaycan- Urus" lüğətə samepe. Dalaş (texas, ABŞ) fəxri vətəndaşe. Laşkoy bene 2 ğar 4 nəvətuxpu


Mançari Emil Benyamini İvanova Udi Mərkəzi kalo

5 iyul 1973-ci usenasta Nije aizene anaxun be. 1979-1990-ci usenxosta Nije 2 nömreli işkolane kalbe.1990-1991-ci usenxosta Nij Kanserv Zavodane əşpe.1991-ci usenasta BuxTi ukun sal suk senayenene base. 1992-ci usenasta Urisyati İvanova şəhərene köçpe. Bizmesmene. Həysəl İvanovane yəşəinşsa. 2013-ci usenasta İvanovena Udiğoy Mədəni Mərkəzene kaybe. Mərkəziyal kalone. Laşkoy bene 2 ğartuxpu