Udi Orayin

Udiyoxun samkala alimxo

Ramin Məmmədov - samkal

Ramin Məmmədov 1957-ci il apreli 18-sta Qəbələnin Bum aizene nanaxune be. İşkola cərkitoxun oşa Bakünə köçpi “Razin” qəsəbəsina peşin işkolane kalbe.

1985-1988-ci usenxosta SSRİ DİN-in milis işkolin Nijnetagilsk filialında təlime cuake, orta-ixtisas hüquqi təhsili hake. 1990-cı ilin mart xaşexun Nijnevartovsk-1 Sosialist əmlakın başkesunaxun mübarizə şöbəsinə əməliyyatçı vəzifəsinə təyin be. 24 il əşbitoxun oşa 2004-cü usenasta mayor rütbinaxun ehtiyatane çere. R. Məmmədov hamal samkal kinəkal fealiyyəte akesta. Şotay kirkurxoy mövzuyox vətənaxun əril yaşayişala həm yerliyoxe sal vətən uğurunda mübarizə taşeri amdarxone. R. Məmmədov udiyoxun urusiyata yəşəyinşala icmoğoy haqqındada sambene. "Şotoxun soğaol, zuzu" ( "Один из них, я") kirkasta kalbes banankon.


Mətanət Yaqubi

Mətanət Yaqubi, 3 mart 1963-ci usenaxsa Oğuz rayonane nanaxune be . 1980-ci usenasta Oğuz rayona bakala 2 N-lu işkolane çərke . 1983-1988-ci usenxosta Universitetdə Filologiya fakültenane kalbe. 1988-1989-ci usenxosta təyinataxun Oğuz rayoni Mollalı aize 8-usenluğ işkola Azərbaycan muz sal ədəbiyyatı müəllime əşbe. 1989-1990-cı usenxosta Şəki Zona Elmi Bazin misik elmi eşpal vəzifinəne əşbe. 1990-1997-ci il usenxosta AMEA Nizami siyal Ədəbiyyat İnstitutunun əyani aspirante be 1997-2000-ci usenxosta Tələbə həzirluğ kursurxo Azərbaycan muz sal ədəbiyyatı müəllime əşbe. 2001-ci usenaxun AMEA Folklor İnstitutunda çuakeğala attestasiyoğay nəticənəxun 2001-ci usenaxun еlmi şpal, 2005-cı ildə kala еlmi əşpale be. 2004-ci usenasta namizədlik dissеrtasiyası müdafiyəne be, 12 aprel 2005-ci usenasta filologiya еlmxoy fəlsəfə doktore. Həysə aparıcı elmi əşbal, dosente. 4 kike və 40-a işa məqalə sal tеzisləri çap be. Laşkoy bene, iz yoldaş Əsgərov Mayıl Binnəti AMEA Nəsimi siyal Dilçilik İnstitutunun “Sosiolinqvistika və Dil siyasəti” şöbin müdiei, filologiya elmlxoy doktore, professore. 2 əyiltuxpu.

Kirkrux:

  1. Azərbaycan folkloru antologiyası, XIII kirk (Şəki, Qəbələ, Oğuz, Qax, Zaqatala, Balakən folkloru) (Tərtibçilər: f.e.d., prof. İsrafil Abbaslı, f.e.n. Oruc Əliyev, (həmmal siftin əyitmux: f.e.n. Mətanət Abdullayeva), Bakı, “Səda” nəşriyyatı, 2005, 550 səh.
  2. Azsaylı xalqların folkloru (Tərtib edəni və beşin əyitmux müəllifi: Mətanət Yaqubqızı), I kitab, Bakı, “Elm sal təhsil” nəşriyyatı, 2014, 204 səh.
  3. Mətanət Yaqubqızı. Azərbaycan folklora tolerantlıq sal multikulturalizm (Şəki-Zaqatala bölginə yaşaşala xalqrux sal etnik qrupların folklor örnəkləri əsasında), Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2016, 184 səh.

Məqalyox

  1. Şəki-Zaqatala bölgəsində yaşayan milli azlıqların (ləzgi, avar, saхur, ingiloy, ərəşdi və s.) toy adətlərində spesifik cəhətlər. Ortaq türk keçmişindən, ortaq türk gələcəyinə II uluslararası folklor konfransının materialları. Bakı, “Nurlan”, 2004, s.254-255
  2. Azərbaycanda yaşayan xalqların və etnik qrupların folklorunda ortaq dəyərlər (Şəki-Zaqatala folklor nümunələri əsasında). Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri, Beynəlxalq konfransın materialları, Bakı, 8-9 sentyabr 2016-cı il, “Mütərcim” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, səh:158-162
  3. Şəki-Zaqatala bölgəsində milli və dini dəyərlər. Filologiya məsələləri. AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, №16, 2017, səh:338-346
  4. Müxtəlif xalqların və etnik qrupların ortaq folklorunun yaranma mərhələləri.Dədə Qorqud, Elmi-ədəbi toplu, II (61), AMEA Folklor İnstitutu, Bakı, 2017, hazırda nəşrdədir.


Alışov Natiq Əbülfəti

Alışov Natiq Əbülfəti 09 aprel 1982-ci usenasta cəbrayil rayona nanxune be. 2000- 2004-ci usenxosta Bakü Dövlət Universiteti tarix fakultinane kalbe. Alxeologiya elmxoy doktore. 36 elmi əsərə çap be. 2 elmi əsər xaricəne çap be. Nije bakala "Kilsəli təpə" na arxeologiya kaşsune taşere. "kilsəli təpə" barədə məlumatxo dünyani sa hema məşhur jurnalxone çap be

Webmaster: Sevinc Mahmudova


Məmmədova Fəridə Cəfəri

Məmmədova Fəridə Cəfəri 8 avqust 1936-ci usenasta Əli Bayramlunane nanaxun be. Bakü Dövlət Universiteti tarix fakultinəne kalbe. 1978-ci usenaxun Bakü Dövlət Universitetə, ADPU - na, 1997 - 1998 -ci usenxosta Xəzər Universitetində və 1998 -ci usenaxun Qərb Universitetində dərsə pe. 2001-ci usenaxun AMEA-nın müxbir üzvde. 2006- cı usenaxun Milli Aviasiya Akademiyasında ictimai fənlər kafedrasının kalone. Azərbaycan SSR Dövlət Mükafatı – 1990; Azərbaycan SSR Əməkdar Elim Xadimi – 1991; "Şöhrət" ordeni - 2004 Qafqaz Albaniyası sal albanxo -Bakı:2003(urus muzen)Çap bay elmi əsərlərinin ümumi sayı: 96, 5 monoqrafiya Xaricdə çap bay elmi əsərlərinin sayı: 20

Webmaster: Sevinc Mahmudova